Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
stay over
1. stay overnight; "The boy`s friends were allowed to sleep over after the birthday party".

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
I'll stay here for a couple of weeks.
 • [PHR] birkaç: Burada birkaç hafta kalacağım.
I'll stay here for 2 days.
 • [PHR] gün: Burada 2 gün kalacağım.
Did you enjoy your stay?
 • [PHR] memnun: Ziyaretinizden memnun kaldınız mı?
I've enjoyed my stay.
 • [PHR] memnun: Çok memnun kaldım.
I'd like to extend my stay for a few days.
 • [PHR] uzatmak: Ziyaret süremi birkaç gün daha uzatmak istiyorum.
stay at home
 • [V] evde oturmak
stay indoors
 • [V] evde durmak
Stay in lane
 • [PHR] şerit: Şerit değiştirmeyin
I'll stay here for a month.
 • [PHR] ay: Burada bir ay kalacağım.
stay awake till morning
 • [V] sabahlamak
I will stay 2 nights.
 • [PHR] gece: 2 gece kalacağım.
overnight stay
 • [N] bir gece kalma, bir gecelik kalış
I plan to stay 2 weeks.
 • [PHR] planlamak: 2 hafta kalmayı planlıyorum.
stay put
 • [V] kımıldamamak, sabit durmak
stay Dinle! {steı}
 • [N] ikamet, kalma, oturma, durma, ziyaret, engel, alıkoyma, erteleme, dayanma, destek, gergi, istralya, destekçi
 • [V] kalmak, durmak, ikamet etmek, beklemek, oyalanmak, dayanmak, durdurmak, alıkoymak, bırakmamak, önlemek, ertelemek, sabitlemek, germek
Do I have to stay in the hospital?
 • [PHR] kalmak: Hastanede kalmam gerekiyor mu?
How long are you going to stay here?
 • [PHR] kalmak: Ne kadar kalacaksınız?
I'll stay here for 1 day.
 • [PHR] kalmak: Burada 1 gün kalacağım.
I will stay till June 15.
 • [PHR] kalmak: 15 Haziran'a kadar kalacağım.
not to stay
 • [V] kalmamak

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
bkz.Terminate-and-Stay-Resident TSR