Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
grey-headed {greı'hedıd}
 • [A] kır saçlı

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
addle-headed {'ædəl,hedıd}
 • [A] şaşkın, sersem, beyinsiz
bald-headed {,bɔ:ld'hedıd}
 • [A] kel kafalı
go bald-headed into
 • [ID] balıklama dalmak, düşünmeden girişmek
bone-headed {'bəʋn,hedıd}
 • [A] kalın kafalı, mankafa, dangalak
clear-headed {,klıər'hedıd}
 • [A] zihni açık, aklı başında, sağlıklı düşünebilen
cool-headed {ku:l'hedıd}
 • [A] soğukkanlı, serinkanlı
dapple-grey {'dæpəl,greı}
 • [A] alaca kır renkli
 • [N] alaca kır renk
dapple-grey horse
 • [N] alaca kır at
empty-headed Dinle! {,emptı'hedıd}
 • [A] boş kafalı, akılsız, kuş beyinli
fat-headed {'fæt,hedıd}
 • [A] mankafa, aptal, kalın kafalı
gray-headed {'greı,hedıd}
 • [A] kır saçlı
gray-headed man
 • [N] yaşlı adam
grey {greı}
 • [A] gri, külrengi, kırlaşmış, kır, boz, sıkıntılı, kapalı
 • [N] gri, külrengi, kurşuni renk
 • [V] kırlaşmak, ağarmak, beyazlamak
dark grey
 • [A] kurşuni
go grey
 • [V] ağarmak
turn grey
 • [V] kırlaşmak
grey area
 • [N] işsizliğin yoğun olduğu bölge
grey crow
 • [N] gri karga, kuzgun
grey-haired {greı'heərd}
 • [A] kır saçlı, ihtiyar
grey-headed man
 • [N] yaşlı adam

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
bragg grey bağıntısı bragg grey relation
bkz. grey gray
bragg grey bağıntısı bragg grey relation [tech.]